BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN

Количка

0 артикула

Условия за ползване

Общи условия

I.Предмет

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на платформата за електронна търговия larkykids.com, които уреждат правилата за ползването и, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между "ПАН ТРЕЙД 1" ЕООД (собственик на larkykids.com, наричан по-долу за кратко Доставчик или larkykids.com) и потребителите и клиентите на платформата за електронна търговия larkykids.com (наричан по-долу сайт или larkykids.com). 

II. Данни за доставчика 

чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:   

1. Наименование на доставчика: "ПАН ТРЕЙД 1" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Рилска“ №8, e-mail: sales@larkykids.com, тел 0893 696080;

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 204491285

III. Дефиниции

чл.3 Доставчик – "ПАН ТРЕЙД 1" ЕООД

чл.4 Платформа/Сайт/Електронен магазин  – домейна www.larkykids.com и неговите поддомейни.

чл.5 Потребител – всяко физическо лице на или над 18 години или юридическо лице, или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл.6 Потребителски профил/регистрация – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл.7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителя изразява, намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл.8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

чл.9 Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от www.larkykids.com .

чл.10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

IV. Общи положения

чл.11 Общите условия на www.larkykids.com  са задължителни за всички Потребители на сайта.

чл.12 Всяко използване на този сайт означава, че Потребителите са се запознали внимателно с настоящите общи условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.

чл.13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от larkykids.com  по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл.14 larkykids.com  има право да извършва промени на настоящите общи условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат активно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл.15 Във всеки един случай на промяна на общите условия larkykids.com  ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл.16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл.17 larkykids.com  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. Larkykids.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които Потребителите използват.

чл.18 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променени от larkykids.com  по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл.19 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, larkykids.com  се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

чл.20 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл.21 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. larkykids.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. Характеристики на платформата

чл.22 larkykids.com  е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес: www.larkykids.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронният магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин, достъпна в интернет;
 • Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчика в платформата larkykids.com
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата larkykids.com , съгласно поддържаните от електронният магазин начини на плащане;
 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронният магазин в интернет;
 • Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите
 • Поръчки могат да бъдат направени само от лица над 18 години

чл.23 Потребителите сключват с Доставчика договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин достъпен на интернет адрес www.larkykids.com

чл.24 Доставчика на стоки в платформата larkykids.com  организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

чл.25 Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата larkykids.com  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата larkykids.com

чл.26 (1) Потребителят и Доставчикът в платформата larkykids.com  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп. В случай, че Потребителя няма регистрация в електронният магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя , са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

VI. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

чл.27 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта

чл.28 Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоки в платформата larkykids.com  по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата larkykids.com  и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителя няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.

(2) Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата larkykids.com  стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане.

(6) Потвърждаване и изпращане на поръчката 

чл.29 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата larkykids.com  и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки  съгласно процедурата описана в чл. 28 с изключение на ал (1) и (2)

VII Съдържание на договора

чл.30 Договора се сключва на български език.

чл.31 Страни по договора са Доставчика съгласно данните си за фирмена регистрация, и Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребител съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

чл.32 Доставчика се задължава да достави заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

чл.33 Всички цени на стоките са с включен ДДС, данъци и такси. Цените на стоките не включват доставка. Доставката се заплаща допълнително и е изрично упомената в сайта. При определени условия доставката може да е безплатна за Потребителя. 

чл.34 (1) Доставчика и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчика може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл.35 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора (номера на поръчката) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл.36 След натискане на бутона „Поръчай“ Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителя получава потвърждение на поръчката, и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

чл.37 Доставчика си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба. При отказ от доставка Доставчика уведомява потребителя по имейл или с телефонно обаждане

VIII Изпълнение на договора

чл.38 (1) Доставчика организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта. Пълна информация за доставка е достъпна за потребителите на платформата larkykids.com  в Условия за доставка.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчика организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по късно от 2 месеца.

чл.39 (1) Потребителя трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това larkykids.com  и да върне стоката незабавно, попълвайки бланката за връщане, която представлява неразделна част от пратката.

(2)Ако Потребителя не уведоми незабавно larkykids.com  и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му 

IX. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лицата, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП

чл.40 Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според  данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електронната търговия и/ или Директива 2011/83/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

чл.41 (1) Основните характеристики на стоките предлагани от в платформата larkykids.com  са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на монитора/дисплея на Потребителя може да има минимално цветово разминаване в продуктите, които Потребителя виждат в електронният магазин и тези които получава.

(3) Цените на стоките са с включени ДДС и всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата larkykids.com

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи невключени в цените на стоките , се определят от Доставчика и се предоставят, като информация на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба при избиране на стоките за сключване на договор за покупко-продажба.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) larkykids.com  посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчаните стоки съдържащи се в поръчката, както и стойността на доставката.

чл.42 Потребителя се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане по отношение на  сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, а именно плащания с кредитни/дебитни карти или плащане по банков път

чл.43 (1) Потребителя има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор  в срок от 14 дни считано от дата на получаване на стоката. 

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случай:

- когато стоката е използвана и в не добър търговски вид;

- когато е нарушена целостта на етикетите или са премахнати;

- когато кутията или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид.

(3) В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ по ал. (1), Доставчика е длъжен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми  за покупка на стоките, посочени в договора с изключение на пощенските и транспортни разходи, не по-късно от 7 работни дни, считано от датата, на която стоките предмет на сключения договор, по който  Потребителя е заявил и упражнява правото си на отказ, са приети от Доставчика.

(4) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителя трябва да попълни формуляр „Рекламации“ представляващ неразделна от пратката за връщане, съдържащ номера на сметка, по която да бъде възстановена сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителя упражнява правото си на отказ. Формулярът е неразделна част от всяка пратка, както и достъпен онлайн на платформата larkykids.com 

(5) Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(6) В случай на упражняване право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно ал. 1, пощенските и транспортните разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

(7) Потребителите упражняващи правата си по чл. 43 като и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това larkykids.com , като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта

(8) В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

чл.44 (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече е определен за всяка стока по отделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интерфейса на електронният магазин.

(2) В случай, че не е определили срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни.

(3) Ако Доставчика не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя да възстанови платените от него суми в срок от 7 работни дни считано от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обезщетения произтичащо от неизпълнението на договора.

(4) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява. 

(5) При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.


X. Защита на личните данни

чл.45 (1) larkykids.com  предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, larkykids.com  ще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

(3) larkykids.com  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя

(4) Потребителя се съгласява, че larkykids.com  има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата larkykids.com  или Потребителя не се е отказал от получаването й писмено.

(5) Потребителя се съгласява, че larkykids.com  има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

чл.46 (1) larkykids.com  събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД

(2) С приемане на настоящите общи условия Потребителя се съгласява, че larkykids.com  има право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица регистрирани като администратори на лични данни за целите за изпълнение на сключените  договори за покупко-продажба на стоки.

(3) С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява и разрешава на larkykids.com  да предоставя личните му данни на други дружества, с които larkykids.com  е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриерски услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които larkykids.com  може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него стоки и услуги.

(4) larkykids.com  следва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите/клиентите:

- законност и добросъвестност

- точна определеност на целите на обработка

- точност и актуалност

- съгласие на потребителите/клиентите за обработка на данните им

(5) Потребителя се задължават да поддържат актуални личните си данни, които предоставят на larkykids.com

чл.47 (1) Във всеки един момент larkykids.com  има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства  и лични данни

(2) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин larkykids.com  има право да приложи процедура  за изгубена или забравена парола за достъп.

XI. Прекратяване

чл.48 Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

 • При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид
 • Едностранно, с предизвестие  от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.
 • При изземване или запечатване на оборудването на larkykids.com  от държавните органи.
 • В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронният магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
 • В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП


Най-продавани

 • Блуза с дълъг ръкав Сой Луна в три цвята

  -13%
  Цена: 11.74лв.
  Каталожна цена: 13.50лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 11.74лв.
  Каталожна цена: 13.50лв.
  Отстъпка: 1.76лв. (13.00%)
 • Зимно яке Ninja Leo

  -73%
  Цена: 9.04лв.
  Каталожна цена: 33.50лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 9.04лв.
  Каталожна цена: 33.50лв.
  Отстъпка: 24.46лв. (73.00%)
 • Зимно яке Paw Patrol

  -13%
  Цена: 51.33лв.
  Каталожна цена: 59.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 51.33лв.
  Каталожна цена: 59.00лв.
  Отстъпка: 7.67лв. (13.00%)